Privacyverklaring

Praktijk voor seksuologische hulpverlening

Ginnekenweg 271

4835 NB Breda

Mobiel 06 14 – 22 44 20

Mail cbetzseksuoloog@gmail.com

Ik, Christa Betz handelend onder de naam ‘Christa Betz Praktijk voor seksuologische hulpverlening´ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, mail mij gerust.

Mijn praktijk houdt zich aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Ik verantwoordelijk ben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zie paragraaf ‘Verwerking van persoonsgegevens’.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor uw behandeling en administratief contact.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen.
 • Uw rechten gerespecteerd worden, zie paragraaf ‘Uw rechten’.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • De behandeling.

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over gezondheid, indien noodzakelijk voor de behandeling.

Uw persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 7 jaar na beëindiging van de behandeling.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie en aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, maak dan graag contact met mij. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.